В структурите му се извършват всички рутинни рентгенологични и неврорентгенологични изследвания, както и високо специализирани неврорентгенологични изследвания и процедури, както и всички видове инвазивни процедури и изследвания.

Апаратурата, с която звеното разполага е от най-висок клас.

  • Магнитен резонанс „GE Signa HDxt” 1,5 Т напрегнатост на полето
  • 16 мултидетекторен компютър-томограф „GE Brightspeed”
  • Бипланов ангиографски апарат „GE Inova 3131 IQ“
  • Дигитален рентгенов парат (DR ) „GE Presigion Rxi”
  • Eхографски апарат SIEMENS Aquson X600


Магнитният резонанс е екипиран с високоспециализиран софтуер за провеждане на функционални МР изследвания и трактографии.

Допълнително предимство е възможността за изследване на метаболити в човешкото тяло и направата на метаболитна карта на мозъка.

Детайлната диагностика е подпомогната и от наличието на много различни 3D секвенции.

За първи път в България са въведени:

  1. МР спектроскопия – построяване на метаболитна карта на мозъка, методика, позволяваща ранното и точно диагностициране на туморните и възпалителни процеси в мозъка, както и тяхното проследяване и отдефинирането им от други заболявания.
  2. Функционален магнитен резонанс – методика, позволяваща изследване на функционалните зони на мозъка и тяхното точно определяне, което е в огромна помощ при предоперативната подготовка на неврохирургичните пациенти. Методиката намира приложение при диагностиката на голяма част от невродегенеративните заболявания.
  3. Трактография – метод, позволяващ детайлното изобразяване на мозъчните пътища и техните взаимоотношения - огромна помощ при предоперативната подготовка на неврохирургичните пациенти. Методиката намира приложение при диагностиката на голяма част от невродегенеративните заболявания.
  4. Използване на 3D секвенциите при диагностика и проследяване на множествената склероза.
  5. Перфузия на мозъчния паренхим при диагностиката и проследяването на туморните заболявания.

 

Магнитният резонанс и компютърният томограф позволяват провеждането на всички рутинни и високо специализирани изследвания на гастроинтестиналната система.

Наличието на 3D MRCP и 3D секвенции доведе до допълнително подобряване на образите в коремната кухина.

Въвеждането и използването на дифузия при диагностиката на заболяванията на паренхимните коремни органи доведе до допълнително подобряване откриването и диференцирането на туморните заболявания в абдомена и малкия таз.

Възможност за мултифазови последователни скенирания на органите и структурите в абдомена и малкия таз и перфузионна оценка.

От 2016 г. за първи път в България е въведено картиране на метаболитните заболявания на черния дроб и по-специално изследване при хемохроматоза.

 

Освен това отделението е специализирано в извършването на пълния набор от изследвания на мускулоскелетната система с наличие на 3D серии с висока резолюция.

Отделението е снабдено с високотехнологичен софтуер за картиране на хрущяла на ставите и възможност за оценката му в най-ранна фаза.

В звеното се извършват всички видове рутинни и високоспециализирани педиатрични изследвания, като отделението разполага с всички възможности за анестезия на деца по време на изследванията.

Високоспециализирани изследвания на сърдечно-съдовата и дихателната система също са обект на дейността на отделението.

Отделението разполага и с бипланов ангиографски апарат, нямащ аналог в страната. Апаратурата позволява провеждане както на всички рутинни интервенционални процедури, така и високоспециализирани ангиографски и интервенционални методи. До момента са извършени над 300 емболизации на мозъчни аневризми и артериовенозни малформации и над 200 трансартериални хемоемболизации на чернодробни тумори.

Отделението е оборудвано с дигитален рентгенов апарат, позволяващ провеждането на рентгенови изследвания на европейско ниво и ултразвуков апарат от най-висок клас. Постпроцесингът на събраната информация се извършва на работни станции от най-висок клас.

Следдипломно обучение на специалисти „Образна диагностика” и обучение на студенти и лаборанти са други два от приоритетите на отделението.