Изследване на олигоелементи и токсичани метаболити в биологични течности

Лабораторията е единствената в страната, където могат да бъдат извършени високоспециализирани изследвания в различен биологичен материал: токсични метали (олово, кадмий, манган, живак, никел, алуминий, селен, арсен и др.) в кръв (серум) и урина; микроелементи (мед, цинк, желязо, магнезий и др.) в кръв (серум), урина, ликвор; токсични съединения и техните метаболити (формалдехид, хипурова киселина, бадемена киселина, тиоцианати, трихлоретанол, трихлороцетна киселина, фенилглоксалова киселина и др.).

Прилаганите методи служат за откриване на професионални и екологично обусловени увреждания на здравето и диагностициране на професионални заболявания. Анализите могат да се прилагат със следните цели:

  • Мониториране на професионални хронични интоксикации; газообразни химични съединения, пестициди и др.
  • Скрининг на населението от екологично замърсени райони.
  • Проследяване на антидотна терапия.
  • Обменни нарушения на микроелементи – редки генетични заболявания (болест на Уилсън, болест на Менке) и социално-значими заболявания – сърдечно-съдови, невродегенеративни, психични раздтройстова и др.

 

Лабораторни изследвания при порфирии и молекулярна диагностика на чернодробните заболявания

Диагностични и терапевтични дейности:

  1. Диагностика, лечение и дълготрайно проследяване на болни с порфирии - редки наследствени заболявания, свързани с нарушения в биосинтезата на хема. Лабораторията е член на международната организация European Porphyria Network (EPNET).
  2. Високоспециализирани молекулярни тестове на принципа на PCR технология за диагностика и проследяване на лечението на болни с хронични хепатити B и C.


​Лабораторията притежава първия в страната сертификат за акредитация, издаден от ИА на БАС, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 15189:2007 за следните изследвания:

  • Количествено определяне на HBV DNA (хепатит Б)
  • Количествено определяне на HCV RNA (хепатит C)
  • Определяне на генотипа на хепатит C

Други високоспециализирани молекулярни тестове на принципа на PCR технология – диагностика на болни с хепатит Д, лекарствена резистентност и др.