В отделението се извършват следните изследвания: 

 • SPECT сцинтиграфия на белите дробове;
 • SPECT сцинтиграфия на кости;
 • SPECT сцинтиграфия на бъбреци;
 • SPECT сцинтиграфия на черен дроб и слезка;
 • Перфузионна сцинтиграфия на белия дроб;
 • Сцинтиграфия на белодробната вентилация;
 • Конвенционална сцинтиграфия на кости;
 • Конвенционална сцинтиграфия на щитовидната жлеза;
 • Сцинтиграфия на щитовидната жлеза с MIBI;
 • Динамична сцинтиграфия на бъбреци ;
 • Статична сцинтиграфия на бъбреци ;
 • Сцинтиграфия на ретикуло - ендотелна система / черен дроб и слезка/;
 • Радионуклидна екскреторна хепатобилиарна сцинтиграфия’;
 • Чернодробна сцинтиграфия с белязани еритроцити ;
 • Сцинтиграфско изследване на паращитовидни жлези с MIBI;.
 • Сцинтиграфия на стави с 99mТС Пертехнетат;
 • Сцинтиграфия на слюнчени жлези с 99mтс пертехнетат;
 • Сцинтиграфия на слюнчени жлези с MIBI;
 • Сцинтиграфско изследване на тестиси;
 • Сцинтиграфско изследване на мозъчния кръвоток с DTPA;
 • Изследване на ЦНС - гама камера.  


НЗОК включва като клинична процедура SPECT -CT хибридните изследвания в списъка на реинбурсираните изследвания от 2013 г.

Основни насоки за прилагане на хибридните изследвания:

 • За доказване на метастатично ангажиране на скелета от първични тумори в областта на гърда, простата, бял дроб. SPECT-CT е метод на избор с чувствителност, специфичност и точност, превишаваща тази на ЯМР и РЕТ-18F-FDG и зависи в голяма степен от качеството на интегрирания в хибридната система СТ /2,4,8 и 16 среза/. Методът е финансово оптимален, в сравнение с целотелесно изследване на ЯМР и РЕТ.
 • За диагностика, стадиране и постоперативен контрол по отношение на първичната локализация и метастатичното засягане от диферинцирани тумори на щитовидната жлеза.
 • За диагностика, стадиране, следоперативен контрол и терапия на адренални тумори, изхождащи от симпатиковата и парасимпатиковата нервна система /феохромоцитом, параганглиом, невробластом и ганглионевробластом /.
 • За диагностика, стадиране, постоперативен контрол и терапия на невроендокринни тумори.
 • За следоперативна диагностика на тумори в областта на централната нервна система.
 • За диагностика на простатен карцином.
 • За предоперативна диагностика на паратиреоидните аденоми и хиперплазия при вторичен хиперпаратиреоидизъм.
 • Изследване на миокардна перфузия.

 

Апаратът DISCOVERY NM/CT 670, с който разполага Болницата, е представител на най-новото поколение хибридни апарати, комбиниращи нуклеарно-медицински изследвания с компютъртомографски образи. Двуглава SPECT/еднофотонна емисионна томографска гама камера/ е куплирана с диагностичен 16 - срезов спирален компютърен томограф. Двата детектора на SPECT гентрито са оборудвани с инованитивна технология ELITE NXT, водеща до изключително качество на образите, свързано с максимална пространствена разделителна способност. Наличието на инфраред телесно контуриране в реално време подобрява ефективността на скениране при целотелесни процедури. Въвеждането на EVOLUTION технология променя представите за отношение между време за скениране, аплицирана индикаторна активност на пациента и качество на образа, като дава възможности за редуциране на времето и индикаторната активност до 50% при най-често прилаганите методики и по този начин намаляване на лъчевото натоварване без компромис в качеството на образа. 16 - срезовият диагностичен компютърен томограф е снабден с BrightSpeed Elite технология с възможности за КТ реконструкции на образите на база ASIR софтуерни обработки, водещи до намаляване на mA при аквизиция, като по този начин се достига намаляване на КТ индуцираните дози за пациента .

За пример, най-често прилагания протокол в нуклеарната медицина - целотелесното скениране на скелета с последваща КТ корекция на атенюацията или локализация с наличните SPECT/CT апарати отнема 55-60 минути, докато за провеждането с DISCOVERY NM/CT 670 необходимото време е 16 минути. Значително по-краткия период за скениране е от значение за подобряване качеството на образите, чрез намаляване възможността за движение на пациента /деца, тежко болни с изявена болкова симптоматика/.