Невроонкология

В клиниката се извършват оперативни интервенции при всички видове тумори на ЦНС, с рутинно използане на невронавигация, интраоперативен ултразвук и флуоресцентни методики.

Въведена е за пръв път в страната и с най-голям опит в т.нар.”будна краниотомия” при операции на пациенти с процеси във функционално важни зони. Възможност за предоперативно определяне на функционални зони (напр. говорни и двигателни - с помощта на fMRI и трактография)

Въведена за пръв път в страната на невронавигация при онкологични процеси. 

Клиниката разполага и с единставена за страната стереотактична апаратура за минимално инвазивна биопсия на дълбоко разположени процеси

Рутинно невромониториране при всички показани за това оперативни интервенции.

Възможност за предоперативна емболизация на силно кръвоснабдени тумори с цел намаляване на кръвозагуба

Клиниката е с с най-голям опит в страната в транссфеноидална хирургия при тумори на хипофизата, вкл. ендоскопска.

Уникален за страната набор за минимално инвазивна ендоскопска хирургия на черепната основа

Клиниката е с най-голям опит в изцяло ендоскопска хирургия на интравентрикулни туморни процеси – колоидни кости, пинеални тумори и др.

Въведени са за първи път в страната и се прилагат в ежедневната практика и редица минимално инвазивни достъпи, като напр. Орбитален достъп през веждата.

Селекция на пациенти със злокачествени глиални тумори за имунотерапия.