Началник на отделението е доц. д-р Златка Стойнева дм, специалист по неврология и професионални болести ( сл.тел. 02 9525934 ).

Отделението е приемник на Отделението по вибропатология и Отделението по професионални болести на нервната система и опорно-двигателния апарат, създадени през 1969 г. То е единственото по рода си в София и страната за :

  • високоспециализирана, качествена и достъпна медицинска помощ за диагностика, лечение, оценка на характера и медицинска експертиза на остри и изострени хронични нервни и мускулно-скелетни болести, обусловени или свързани с рискови фактори на работната среда, трудовия процес и екологията при спазване на правилата за добра медицинска практика и зачитане правата на пациентите;
  • консултативна и методична помощ в областта на професионалната патология на нервната и мускулно-скелетната система и трудовата медицина;
  • научна и научно-приложна дейност;
  • учебна дейност – преподаване на студенти, специализанти и докторанти по професионални болести, на лекари – магистри по медицина за придобиване на квалификация по капиляроскопия, лазерна доплерова флоуметрия, алтернираща динамометрия, палестезиометрия, термисторна термометрия, функционална диагностика на автономната нервна система.

В отделението работят специалисти по професионални и нервни болести с допълнителна квалификация по диагностика на автономната (вегетативната) нервна система, микроциркулацията, периферната нервна система, а за прецизната работа допринася и съвременното оборудване с високоспециализирана и в някои отношения уникална за страната апаратура, модерните диагностични средства в болницата и добрата колаборация с останалите специалисти. В отделението се приемат болни с увреждания от вибрации, статично и динамично физическо натоварване и пренапрежение, неблагоприятен (преохлаждащ, прегряващ) микроклимат, токсични въздействия или свързани с тези рискови фактори увреждания, болни с автономни (вегетативни) разстройства, перифернонервна патология, разстройства на координацията и равновесието и други.

Към отделението функционира специализиран кабинет по клинична невровегетология за диагностика на автономната (вегетативната) нервна система и лечение на заболявания като дистална автономна невропатия ( вегетативна полиневропатия ) на горните крайници, феномен на Рейно, дистална автономна невропатия и невровегетативна дисфункция с различна генеза. Извършват се следните изследвания: лазерна доплерова флоуметрия; капиляроскопия; дистална доплерова сонография; термисторна термометрия; палестезиометрия; алтернираща динамометрия; функционални автономни тестове – студов, топлинен, вено-артериоларен, на реактивна хиперемия, на Валсалва, дълбоко дишане, респираторен арест, ортостатичен, клиностатичен, с изометрично мускулно съкращение, емоционален стрес и др.

Високата квалификация на персонала осигурява адекватна и прецизна диагностика и лечение на целия спектър от периферни, комбинирани и централни увреждания на сензорните системи.