СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНАТА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ”

В изпълнение на Заповед № 12 /17.01.2017 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД относно изпълнението на чл. 17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на Министерството на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, до събеседване с комисията, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор се допускат,  съгласно Протокол от 18.01.2017 г. на Комисията по подбор по документи и допускане до събеседване на кантидатите

ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ”

Д-р Доника Красимирова Кръстева

Д-р Ибрен Алцекова Маджарова

Д-р Соня Христова Русева.

 

Събеседването ще се проведе на 23.01.2017 г. от 08.30 ч. в Рапортна зала  на Клиника по гастроентерология.

На събеседването допуснатите кандидати е необходимо да представят ако притежават документи за участия в:

- Научни прояви - участия в кръжоци,  участия в научни форуми /постер, доклад/,  научна публикация, награди;  

- Участие в студентски обменни обучителни програми в чужбина;  

- Членства в научни медицински организации.  

Резултатите от събеседването ще се съобщят  в деня на провеждането на събеседването.