СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕ

В изпълнение на Заповед № 242 /16.12.2016 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД относно изпълнението на чл. 17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на Министерството на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, до събеседване с комисията, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор се допуска,  съгласно Протокол от 19.12.2016 г. на Комисията по подбор по документи и допускане до събеседване на кантидатите:

ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО  АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”

 Д-р Илияна Георгиева Златанова.

Събеседването ще се проведе на 21.12.2016 г. от 09.00 ч. в залата на 2-ри етаж на Отделението по образна диагностика.

Резултатите от събеседването ще се съобщят  в деня на провеждането на събеседването.