КОНКУРС

УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София, обявява конкурс за един доцент в област висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврохирургия”, (Функционална неврохирургия) за нуждите на Клиниката по неврохирургия, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Ив. Евстатиев Гешов“ №15., УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, Клиника неврохирургия, стая № 38, тел. 02/954 26 95.

rezenzia_otprof.Kalevsky.pdf

stanovichte_otdoz.Filipov.pdf

stanovichte_otdoz.Tzekov.pdf

7_spisak publikacii.pdf

rezenzia_ot_Prof_Chotekov.pdf

rezenzia_ot_prof_Gabrovsky.pdf

stanovichte_doz_Karakostov.pdf

stanovishte_docent_Minkin-PDimova.pdf