КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

На основание чл. 90, ал. 2 от КТ, чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ и Заповед № 54/25.01.2023 г., Изпълнителния директор
ОБЯВЯВА КОНКУРС за следната длъжност:
Конкурс за заемане на длъжността „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, както следва:
1. Длъжността се обявява за заемане по основно трудово правоотношение;
2. Наименование на предприятието: Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван
Рилски” ЕАД;
3. Място на работа: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15;
4. Характер на работата: организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи в лечебното
заведение; отговаря за хигиенното състояние на лечебното заведение, за дезинфекцията, дезинсекцията и
дератизацията; представя на изпълнителния директор анализ и информация за състоянието на здравните
грижи в лечебното заведение; планира и организира следдипломното обучение на медицинските специалисти; свиква и ръководи Съвета по здравни грижи; организира и контролира дейностите по профилактика на вътреболничните инфекции; координира и контролира дейностите по стерилизация, реда за изписване на лекарства и консумативи, дейностите по приема на
пациентите; отчита своята дейност пред Изпълнителния директор и други.
5. Изисквания за длъжността:
• Висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи”;
• професионален опит – минимум 5 /пет/ години трудов стаж като медицинска сестра;
• допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения, ползване на поне един западен език .
6. Начин за провеждане на конкурса: комисията, оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемане на длъжността. С допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване и защита на разработен писмен
проект на тема „Организация на дейността за предоставяне на качествени здравни грижи в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, начини и средства за разширяване обхвата на здравните грижи и увеличаване икономическата ефективност за болницата от
дейността на Главната медицинска сестра за тригодишен период.” Членовете на конкурсната комисия с право на глас оценяват кандидатите по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметично число от оценките на всички членове на комисията с право на глас.
7. Необходими документи за участие:
– Заявление;
– Автобиография;
– Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
– Свидетелство за съдимост;
– Препис-извлечение от трудовата книжка;
– Диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен – „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи
– Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация;
– Писмен проект на тема „Организация на дейността за предоставяне на качествени здравни грижи в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, начини и средства за разширяване обхвата на здравните грижи и увеличаване икономическата ефективност за болницата от дейността на
Главната медицинска сестра за тригодишен период.”
8. Място за подаване на документите: УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – ЕАД – гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов”
№ 15, стая 24 – отдел „Деловодство”, всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа, тел. 02/852-69-63.
9. Срок за подаване на документите: 1 /един/ месец от датата на публикуване на обявата.
10. Характеристика на конкурсната длъжност: може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане срока за подаването им.
11. Срок: трудовото правоотношение по КТ възниква с кандидата, който е класиран на първо място, от деня,
в който е получил съобщението за резултата, за срок от три години.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-р Дечо Дечев