УМБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД

УМБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД

О Б Я В А

В изпълнение на Заповед № 258/19.05.2023 г. за обявяване на конкурс на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София, 

ОБЯВЯВАМ :

Конкурс за избор на управител на Диагностично-консултативен център „Свети Иван Рилски“ ЕООД,гр. София, ЕИК: 130930067, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15,

I. Изисквания към кандидатите:

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. да имат образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с призната специалност и квалификация по Здравен мениджмънт или „магистър“ по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на Здравния мениджмънт. 

1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

1.4. да имат добра репутация;

1.5. да не са поставени под запрещение;

1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

Несъвместимост с обстоятелство по т. 1-10 към момента на кандидатстване е основание за отстраняване на съответния кандидат в процеса на проверката за допустимост от конкурсната комисия.

Към момента на назначаване, в случай че бъдат избрани за съответната длъжност:

1.11. да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

            1.12. да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на Диагностично-консултативен център „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. София;

1.13. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, сходни с дейността на Диагностично-консултативен център „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. София;

1.14. да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

1.15. да са почтени и да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

1.16. да не са лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

Установена несъвместимост с обстоятелство по т. 1.11-1.16 към момента на назначаване е основание за несключване на договор за възлагане на управлението с избрания кандидат.

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок до 3 /три/ години. Месечното възнаграждение на управителя се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1. Заявление за участие в конкурса по образец  Приложение № 1;

2. Автобиография в Европейски формат;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина или образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление;

4. Нотариално заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт – за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

5. Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт – за кандидатите с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление;

6. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20  от ЗПП по образец – Приложение № 2;

8. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;

            9. Валидно свидетелство за съдимост, издадено от компетентен български съд или електронно свидетелство за съдимост, издадено от Министерство на правосъдието на Република България;

Плик № 2 – съдържа „Концепция за развитие на Диагностично-консултативен център „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. София, и приноса на кандидата към неговото управление“.

Пликовете по т. 1 и т. 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София, като приносителя се информира за входящия номер.

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 20.06.2023 г., 16.00 ч.

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

  1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
  2. Оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
  3.       Събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по темите за събеседване. 

След приключване на втория етап недопуснатите кандидатите до втори и трети етап от конкурса се уведомяват писмено, и се отправя покана към допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в която се определя денят и часът за провеждането му.

VI. В срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София, кандидатите могат да получават от публичното предприятие документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

 

Документите за кандидатстване, може да изтеглите тук.Приложения към заповедта