Документи, които трябва да бъдат представени

Кандидатите следва да представят и следните документи като доказателство за възможността да изпълни поръчката:

  1. Списък на основните договори за поръчка с предмет „Независим финансов одит“, изпълнени през последните 3/три/ годни в здравеопазването;
  2. Документ, удостоверяващ образование и професионална кфалификация на кандидата;
  3. Кратка биографична спрафка;
  4. Предложение за изпълнение на поръчката- работна програма, срок за заверка, брой работни часове за текущи консултации и срок на валидност на предложението.
  5. Декларация за отсъствие на обстоятелство по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП;
  6. Ценово предложение поставено в отделен запечатен плик;

Офертата да се представи в запечатен плик. Върху плика участникът записва/участие в процедура с предмет : Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов  одит на годишния финансов отчет на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД за 2019г.

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.