УМБАЛ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД е лидер във високотехнологичната медицинска диагностика и практика. Това, което ни отличава от останалите болници, е комбинацията от отлично подготвени специалисти, много от които пионери в своята област, наличието на последно поколение медицинско оборудване, което ни позволява да извършваме медицински дейности с изключителна сложност, и много добри условия за пациентите, които биват настанявани в стаи с по 1, 2, 3 легла, всяка от които със самостоятелен санитарен възел.

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД е една от най-големите в страната и е първоприемник на първото клинично неврохирургично лечебно заведение в България, основанoто през 1952г. Всяка година в нея се провеждат над 2000 оперативни интервенции с голяма, много голяма и изключителна сложност във всички области на съвременната неврохирургия.

Клиника по ревматология, която се намира на територията на УМБАЛ „Св. ИванРилски“ ЕАД, е най- голямата в България. Разполага със стационар от 75 легла. В нея се обучават ревматолози от цялата страна и чужбина. Тя е създадена през далечната 1976 г. на територията на бившата Клиника по фитотерапия на ул. „Урвич 13”, където се намира и до днес.

Клиниката по гастроентерология е едно от малкото места в страната, където може да се направи пълна диагностична оценка на пациенти с хроничен вирусен хепатит B, C и D, както и на такива с порфирия. Освен в рамките на нашата страна, клиниката осъществява и директна консултативна дейност с водещи специалисти от Hopital Cochen, Hopital Beaujon, Hopital St Antoane-Париж и Inselspital- Берн.

В Клиниката по хематология и онкология се извършва диагностично-лечебна, научна и изследователска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната хематология и медицинска онкология. Диагностиката и лечението на хематологичните и онкологични заболявания се поема от НЗОК. Пациентите на клиниката имат достъп до най-новите клинични проучвания, което е ценно допълнение към тяхното лечение.

Отделението по лъчелечение с център по радиохирургия разполага с най-ново поколение линеен ускорител True Вeam STX със специални приспособления за мозъчна и телесна радиохирургия, като алтернатива на хирургично лечение. Това ни дава възможност за прилагане на най-съвременния подход в онкологията – органосъхраняващата стратегия. Става въпрос за комбиниране на лъчева терапия с химиотерапия, предоперативно или самостоятелно, за запазване на органа, в който туморът се е развил. Прилага се при туморите на главата и шията, кагато става въпрос за трудно достъпни и дълбоко в мозъка разположени туморни лезии, при рак на ларинкса за запазване на гласа и избягване на изкуствен отвор в трахеята, при рак на чревния тракт, като лечебен подход за съхраняване на нормалните физиологични функции, при рак на простатата за избягване на нейното отстраняване.

Отделението по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е единственото специализирано за неврорентгенология отделение в
България. В него за първи път в България са въведени: МР спектроскопията – построяване на метаболитна карта на мозъка; Функционален магнитен резонанс – методика, позволяваща изследване на функционалните зони на мозъка; Трактография – метод позволяващ детайлното изобразяване на мозъчните пътища; използването на 3D секвенциите при диагностика и проследяване на множествената склероза.

Отделението по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ разполага с Апаратът DISCOVERY NM/CT 670, който е е представител на най-новото поколение хибридни апарати, комбиниращи нуклеарномедицински изследвания с компютъртомографски образи. Въвеждането на най-новите технологии дава възможности за намаляване на времето за скениране и аплицираната активност до 50% и по този начин намаляване на лъчевото натоварване, без компромис в качеството на образа.

Отделението по анестезиология и интензивно отделение е изцяло обновено през 2017г. То осигурява 24- часова висококачествена специализирана консултативна и диагностично- лечебна дейност. Оборудвано е по всички световни стандарти с модерна апаратура за анестезия, изкуствена белодробна вентилация, обезболяване и мониториране на жизнени функции.

Базата на лечебното заведение е изцяло обновена и осъвременена. Разкритите 405 легла са разположени в болнични стаи с по 1, 2 и 3 легла, като за всяка стая е обособен самостоятелен санитарен възел. На болничните легла е инсталирана уникална енергоефективна компютърна информационно-комуникационна система Smart module , предоставяща възможност за връзка с информационната система на болницата и повишаваща комфорта на пациентите чрез персонален достъп до кабелна телевизия, интернет, филми по избор, скайп, телефон, закупуване на вестник или списание от леглото.

Болницата е предпочитано място от пациенти от цялата страна. Тук работят 175 лекари, от които 14 професора, 17 доцента, 15 главни асистента, 18 асистента, 11 доктори на медицинските науки. 85% от лекарите са с призната специалност, 45% от тях имат и втора специалност, а 5% са с 3 специалности.
Броят на медицинските специалисти е 224, от които 171 специалисти по здравни грижи, 24 мед. лаборанти, 14 рентгенови лаборанти и 7 рехабилитатори. Извън лечебната дейност, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД си е поставила за цел чрез провежданата учебна, научна и научно приложна дейност в областта на медицината да допринесе българското медицинско образование, медицинската наука и практика да достигнат равнище, съответстващо и равнопоставено на европейските стандарти и норми.

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД е единствената българска болница, отличена с 2 международни награди за качество – International Europe Award For Quality – New Millennium Award на Trade Leaders’ Club и Editorial Ofice за 2011 г. и „International Diamond Prize for Excellence in Quality” на Европейското общество за изследване на качеството – ESQR за 2012 г.

В лечебното заведение е разработена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 от 2009 година, стандарт ISO 9001:2015 от 2021 година (виж бг/en).
Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на болницата, издадено от МЗ, определя трето(най-високо) ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти по Гастроентерология, Неврохирургия, Ревматология, Анестезиология и интензивно лечение, Нефрология, Диализно лечение, Професионални болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Клинична лаборатория, Клинична имунология.

Лечебното заведение е с акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност и за
практическо обучение на студенти, Отлична за срок от пет години, съгласно заповед.
на Министъра на здравеопазването.