КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ

Клиника по хематология и онкология

В Клиниката по хематология и онкология се извършва диагностично-лечебна, научна и изследователска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната хематология и медицинска онкология от професионален и мотивиран екип от лекари и  медицински специалисти.
В структурата на УМБАЛ „Св.Иван Рилски” отделенията по Хематология и Онкология са най-младите звена, които във времето се доказаха като неразривно свързана част от болницата. В клиниката се лекуват пациенти от цялата страна и чужбина.
Отделението по Хематология е разположено на партера и сутерена в УМБАЛ „Св.Иван Рилски” и Отделението по медицинска онкология, което е разположено на 5-тия етаж. Двете отделения са изцяло реновирани, като разполагат и с дневен стационар. За обслужването и удобството на нашите пациенти се грижи високо квалифициран медицински екип.
Отделението по Хематология разполага с 27 болнични двойни стаи, всички със самостоятелен санитарен възел.
Отделението по Онкология разполага с 10 болнични стаи, 7 от които тройни и 3 двойни стаи, като всички разполагат със самостоятелни санитарни възли.

ДЕЙНОСТИ

В Отделението по хематология се извършват консултации и лечение на левкемия (остра и хронична), лимфом, мултиплен миелом, вродени и придобити хематологични заболявания, доброкачествени и злокачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи, както и кръвопреливания при вторични анемии при нужда. В клиниката се извършват процедури за изследване на костен мозък, както и флоуцитометрия на периферна кръв, и костен мозък.
Диагностиката и лечението на хематологичните и онкологични заболявания се провежда в съответствие с медицинските стандарти по хематология и онкология и се поема от НЗОК.

Отделението по хематология има сключени договори с НЗОК по следните клинични пътеки:
П К№242 ЛЕВКЕМИИ
П К№243 ЛИМФОМИ
П К№244 ХЕМОРАГИЧНИ ДИАТЕЗИ. АНЕМИИ

В Отделението по медицинска онкология се извършва цялостна диагностика и лечение на пациенти с онкологични заболявания. Има сключен договор с НЗОК по следните клинични пътеки:
ПК№240– Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 год.
ПК№241 – Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания.

Отделението по медицинска онкология работи по договор с НЗОК по следните клинични процедури:

Клинична процедура №05 – Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания.

Клинична процедура №06 – Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и злокачесвени заболявания.

Амбулаторна процедура№07 – Наблюдение, диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологич заболявания.

Амбулаторна процедура№08 – Проследване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия.

Амбулаторна процедура№38 – Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ззо.

Приготвянето на лекарствата за химиотерапия се извършва от квалифицирани магистър-фармацевти в специално предназначено помещение на болничната аптека, оборудвано с ламинарен бокс и при строго спазване на правилата за асептика и безопасност на труда.
Приемът в отделението се извършва бързо и акуратно, което допринася за психологическия комфорт на пациента и неговата удовлетвореност, съдействие за предстоящото му лечение.
След приключване на лечението пациентите остават под наблюдение на екипа и имат право на безплатни прегледи.

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ:

Повечето от днешните най-ефективни възможности за лечение на рака са въведени именно чрез клинични проучвания. Благодарение на тях в днешно време са се увеличили продължителността и качеството на живот. Въведени са много иновативни продукти с таргетно дейсвие. Вследствие на това, страничните ефекти на химиотерапията, които често са плашещи за пациентите и техните семейства, са по-малко и могат да бъдат по-добре контролирани. Също така се наблюдава и повишаване качеството на живот при по-голяма част от пациентите.
В Клиниката по онкохематология има създаден и добре работещ екип в областта на клиничните проучвания, което допринася за постигане на още по-добри резултати при пациенти с изчерпан дефицит на лечение по НЗОК. Този екип осъществява следните дейности:

Съдействие за набиране на всички необходими на възложителя документи за подаване на заявления до ИАЛ и КЕМИ;
Съгласуване на договори по клинични изпитвания между спонсора, главният изследовател и УМБАЛ „Иван Рилски”;
Съдействие при селектираща, инициираща, мониторираща и закриваща центъра визита;
Осигуряване на подходящи условия за съхранение на документацията и изпитваните продукти и/или медицински изделия съгласно принципите на Добра Клинична Практика (ДКП) и изискванията на Спонсорите на клиничните изпитвания;
Контакт с клинична лаборатория, Отделение по Образна диагностика и останалите отделения в болницата;
Съдействие при необходимост от кетъринг, хотелски услуги, транспорт;
Комуникация и организация на график с пациенти, лекари и представители на Възложителя

ЕКИП

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ:

Доц. д-р Атанас Радинов, дм

Началник отделение по клинична хематология:

Д-р Александър Йорданов – хематолог
Тел.: +359884993349
Понеделник-Петък
От 8.00-16.00 часа

Началник отделение по медицинска онкология:

Д-р Божил Робев – онколог
Тел.: +359898567892
Понеделник-Петък
От 8.00 – 10.00 часа – онколог

 

Старша мед. Сестра:

Албена Йорданова

ЛЕКАРИ:

Отделение по клинична хематология

 

Д-р Таня Попова – хематолог
Тел.: +359884993451
Понеделник – петък
От 8.00-13.00 часа

Д-р Рая Петрова – хематолог
Тел.: +359896713686
Понеделник- Петък
От 8.00-16.00 часа

Д-р Мария Маркова – хематолог

Тел.: +359883455888

 

Отделение по медицинска онкология

Д-р Божил Робев – онколог
Тел.: +359898567892
Понеделник-Петък
От 8.00 – 10.00 часа

Д-р Виолетка Маринова – онколог
Тел.: +359883345670
Понеделник
От 14.00-16.00 часа

Д-р Петя Ценова, онколог
Тел.: +359 883 36 38 38

Д-р Ивайло Николов, онколог
Тел.: +359 89 47 04 087

Д-р Любов Симеонова, онколог

 

Специализанти:

Д-р Дина Мохаммад

Д-р Гюлчин Етемова

Д-р Севим Юзекчиева

Д-р Калин Папочиев

Д-р Симона Низоркова

Д-р Мюхтебел Адил

Д-р Ива Карагьозова

Д-р Георги Иванов

Д-р  Александра Масларова

Д-р Милица Телбийска

Д-р Даниел Велев

Д-р Михаела Романова

Д-р Мартина Лазарова

Д-р Рада Сидерова

 

 


Юлиан Радинов
– Координатор Клинични проучвания

ДОЦ. Д-Р АТАНАС РАДИНОВ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

Д-Р БОЖИЛ РОБЕВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
КОНТАКТИ
Приемен кабинет: 02/8511139

Стационар: 02/8510866

НОВИНИ