Конкурс за лекар-специализант по медицинска онкология

Конкурс за лекар-специализант по медицинска онкология

Университетска Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” ЕАД, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, гр. На основание чл. 90, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед №36/04.02.2021 г., Изпълнителния директор обявява конкурс за следната длъжност: 

             Конкурс за заемане на длъжността  ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ в Отделението по медицинска онкология, както следва:

 1. Длъжността се обявява за заемане по трудово правоотношение съгласно Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ;
 2. Наименование на предприятието: Университетска Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД, Отделение по Медицинска онкология
 3. Място на работа: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15;
 4. Характер на работата:  Провеждане на обучение за придобиване на специалност „Медицинска онкология“ по реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ. Обучението се осъществява чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като той носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.  
 5. Изисквания за длъжността:
 6. Висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 7. Начин за провеждане на конкурса: С допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване и проверка на познанията на кандидата по специалността. В образуването на бала се вземат предвид: средният успех от следването и от държавните изпити; оценката от дипломата по специалността; резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;  други умения и компетенции (езикови, компютърни, социални, организационни и други). Членовете на конкурсната комисия с право на глас оценяват кандидатите по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметично число от оценките на всички членове на комисията с право на глас.
 8. Необходими документи за участие:
 9. Заявление;
 10. Автобиография;
 11. Диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 12. Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация;
 13. Мотивационно писмо
 14. Място за подаване на документите: УМБАЛ ” Св. Иван Рилски” – ЕАД –  гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, стая 24 – отдел „Деловодство”, всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа,  тел. 02/852-69-63.
 15. Срок за подаване на документите: 11 март 2021 г.
 16. Характеристика на конкурсната длъжност: може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане срока за подаването им.
 17. Трудов договор се сключва с кандидата, който е класиран на първо място по бал точки. В класирането не участват кандидати, получили оценка под 4,50.
 18. Срок на трудовия договор: срочен трудов договор – до изпълнение на учебната програма и индивидуалния учебен план по придобиване на посочената специалност, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба №1/22.01.2015 г.

До конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в настоящата заповед, съгласно чл. 93 от Кодекса на труда.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Д-р Антон Петков

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”