ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Отделение по нуклеарна медицина

Отделението по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ разполага с Апаратът DISCOVERY NM/CT 670, който е е представител на най-новото поколение хибридни апарати, комбиниращи нуклеарномедицински изследвания с компютъртомографски образи. Въвеждането на най-новите технологии дава възможности за намаляване на времето за скениране и аплицираната активност до 50% (при най-често прилаганите методики) и по този начин намаляване на лъчевото натоварване, без компромис в качеството на образа. 16 – срезовият диагностичен компютърен томограф е снабден с BrightSpeed Elite технология с възможности намаляване на КТ индуцираните дози за пациента.

За пример, най-често прилагания протокол в нуклеарната медицина – целотелесното скениране на скелета с последваща КТ корекция на атенюацията или локализация с наличните SPECT/CT апарати, отнема 55-60 минути, докато за провеждането с DISCOVERY NM/CT 670 необходимото време е 16 минути. Значително по-краткия период за скениране е от значение за подобряване качеството на образите чрез намаляване възможността за движение на пациента /деца, тежко болни с изявена болкова симптоматика/.

Нуклеарномедицинското изследване се провежда чрез венозно инжектиране на специфичен радиофармацевтик (РФ) с необходимата активност в зависимост от вида на изследването и регистриране на разпределението му в тялото. Всички методики са в съответствие с нормите за радиационна безопасност и световните медицински стандарти.

Еднофотонната емисионна компютърна томография (SPECT) е диагностичен нуклеарномедицински метод за триизмерно определяне на регионалния кръвен ток на даден орган. Хибридната техника SPECT/CT позволява директно фузиране (наслагване) на образите от функционалната (SPECT) и морфологична (СТ) информация.

Радионуклидите, използвани в нуклеарномедицинската диагностика, са с малък период на полуразпад, активността им бързо спада и така нивото на облъчване е по-ниско в сравнение с някои от другите методи за образна диагностика: напр. компютърната томография.

За жените във фертилна възраст е важно да съобщят за бременност и в случаите, когато кърмят.

Препоръчва се инжектираните пациенти да пият повече течности и често да уринират за по-бързо отделяне на РФ от организма.

Препоръчително е изследването да се проведе поне 2 седмици след химиотерапия, 6 седмици след операция и 12 седмици след лъчелечение.

Отделението работи с НЗОК след предварително записване на телефон 02 8510819.

За изследването е важно пациентът да носи медицинската си документация и предишни сцинтиграфски и други образни изследвания за сравнение.

Необходими документи за провеждане SPECT/CT изследване:

В деня на изследването пациентът трябва да предостави талон 8А (процедура № 35 за сцинтиграфия и процедура № 37 за SPECT/CT), издадени от лекар специалист.
Добре е пациентът да предостави също:

епикризи, хистологични изследвания, проведени образни и биохимични изследвания, туморни маркери.

 • Резултати от изследванията се получават както следва:
 • Резултати от следните изследвания: на бели дробове, щитовидна жлеза, паращитовидни, слюнчени жлези, тестиси, бъбреци и мозъчна перфузия се получават в същия ден след 13 часа.
 • Резултатите от проведените SPECT/CT изследвания на мозък с DATSCAN се получават в същия ден.
 • Резултатите от проведените SPECT/CT изследвания на костна система се получават на следващия ден от 09:00 И 14:00 часа от регистратурата на отделението или се изпращат по куриерска фирма за сметка на пациента.

ДЕЙНОСТИ

В отделението се извършват следните изследвания:

Конвенционални изследвания

 • Перфузионна сцинтиграфия на белия дроб
 • Целотелесна костна сцинтиграфия
 • Сцинтиграфия на щитовидна жлеза
 • Сцинтиграфия на слюнчени жлези
 • Динамична сцинтиграфия на бъбреци с диуретик (тест с Фуроземид)
 • Кортикална сцинтиграфия на бъбреци с DMSA
 • Сцинтиграфия на тестиси
 • Сцинтиграфия на щитовидна жлеза и слюнчени жлези с MIBI;
 • Сцинтиграфия на ГИТ за ектопична стомашна лигавица (Мекелов дивертикул)
 • Сцинтиграфия с белязани еритроцити

Хибридни SPECT/CT изследвания

 • SPECT/CT на бели дробове
 • SPECT/CT на кости
 • SPECT/CT на паращитовидни жлези
 • SPECT/CT на бъбреци
 • SPECT/CT на мозък – перфузия
 • SPECT/CT на мозък – ДаТСКАН

Основни насоки за прилагане на хибридните изследвания:

 • За доказване на метастатично ангажиране на скелета от първични тумори на гърдата, простатата, белия дроб. SPECT/CT е метод на избор с чувствителност, специфичност и точност, превишаваща тази на ЯМР и РЕТ-18F-FDG. Методът е финансово оптимален в сравнение с целотелесно изследване на ЯМР и РЕТ/CT.
 • SPECT/CT на кости и стави е част от диагностичния алогоритъм при редица ревматологични заболявания, в ортопедията и травматологията.
 • SPECT/CT перфузионна сцинтиграфия на белите дробове е неинвазивен, бърз метод, с висока чувствителност и специфичност (95%) при диагностицирането на белодробната тромбоемболия и алтернатива на пулмоангиографията.
 • За диагностика, стадиране, следоперативен контрол и посттерапевтично на адренални тумори, изхождащи от симпатиковата и парасимпатиковата нервна система /феохромоцитом, параганглиом, невробластом и ганглионевробластом /.
 • За диагностика, стадиране, постоперативен контрол и терапия на невроендокринни тумори.
 • За следоперативна диагностика на тумори в областта на централната нервна система.
 • За предоперативно стадиране на простатен карцином.
 • За диагностика на първичен и вторичен хиперпаратиреоидизъм – изследването е метод на избор и превишава другите образни методи.
 • Изследването на мозъка с DaTSCAN е с най-висока чувствителност и специфичност за диагнозата на Паркинсонова болест или Паркинсонов синдром, Lewy body деменция в сравнение с всички прилагани досега методики и изследвания.
 • SPECT/CT изследване на мозъчната перфузия е ценен метод в диагностиката на мозъчно-съдовите заболявания, деменции (болест на Алцхаймер), психиатрични заболявания, при епилепсии – за откриване на епилептогенни огнища и следоперативно проследяване.

Изследвания в Нуклеарна медицина – цени в лева

Перфузионна сцинтиграфия на бял дроб

350

Целотелесно скениране на скелета

300

Кортикална сцинтиграфия на бъбреци с DMSA

170

Динамична сцинтиграфия на бъбреци

300

Сцинтиграфия на бъбреци с медикаментозен тест

350

Динамична сцинтиграфия на тестиси

200

Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

150

Сцинтиграфия на слюнчени жлези

200

SPECT/СТ сцинтиграфия на сърце, скелет, бял дроб, мозък, черен дроб, малък таз

500

SPECT на сърце, мозък, бял дроб, черен дроб, бъбреци, щитовидна жлеза, лимфни вериги

500

Динамична SPECT сцинтиграфия с 99mТcMIBI

220

Сцинтиграфия на ГИТ за ектопична стомашна лигавица

180

Целотелесна туморотропна сцинтиграфия с с 99mTcMIBI

220

Допълнително томографско изследване

220

Нискодозово КТ изследване

220

Спешно провеждане на нуклеарномедицинско изследване

500

Ехография на щитовидна жлеза

50

Копие на диск от проведено изследване

15

Копие на изследването на рентгенов филм

15

Терапия с Метастрон

220

Целотелесно скениране след 131-I

220

Началник отделение:

Д-р Йордан Палашев, н.с.I ст, специалист „Медицинска радиология”

Старша медицинска сестра:

Маргарита Спиридонова

Екип:

Д-р Диляна Василева Илиева, специалист „Нуклеарна медицина”;
Д-р Антония Кирилова Хаджийска, специалист „Образна Диагностика”.

Д-Р ЙОРДАН ПАЛАШЕВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
КОНТАКТИ
Отделението работи с НЗОК след предварително записване на телефон: 02 8510819

НОВИНИ