КЛИНИКА ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Клиника по професионални заболявания

Клиниката по професионални заболявания е правоприемник на първото отделение по професионални болести създадено през 1943 г. към Работническа болница. Основател и ръководител на отделението, впоследствие и на клиниката до 1973г е проф. д-р Хр. Хаджиолов.В следващите десетилетия последователно ръководители са проф. Цв. Алексиева, проф. Хр. Цолов, проф. А.Кехайов, проф. Й. Хаджиева и проф. Е.Петрова. В продължение на 70 г клиниката винаги е била структура на Висшият медицински университет – София.

Клиниката по професионални заболявания е медицинско звено за съвременна диагностика, лечение и експертиза на професионалните болести. Осъществява националната здравна политика в областта на професионалната патология. Участва в изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове на Министерството на здравеопазването, както и в международни научни проекти. Разработва научно-практически проекти, свързани с професионалните болести в различни браншове и области в страната.

ДЕЙНОСТИ

Клиниката по професионални заболявания, разполага с 30 легла и 11 висококвалифицирани лекари, водещи специалисти в областта на професионалните болести с богат практически опит в диагностиката и лечението. Лечебно-диагностичната работа включва диагностика и лечение на:

професионалните прахови и алергични болести на белите дробове;

на интоксикациите с тежки метали, органични разтворители, пестициди, дразнещи газове;

на професионалните болести на централната и периферната нервна система / вибрационна болест, нервно-вегетативна дисфункция, дискова болести др/;

на професионалните заболявания на ГДП и сетивните системи и др.

Научно-изследователската дейност е насочена към ранната диагностика на професионалните болести чрез въвеждане на високоспециализирани методики, създаване на образно-функционални констелации и нови диагностични критерии при определяне на професионалния характер, имунологични изследвания, нови схеми на антидотна терапия и лечение, проучвания на професионалната заболеваемост в условията на съвременото производство.

Клиниката по професионални болести е единствена структура на Медицинския университет за обучение по професионални болести на студенти по медицина и стажант – лекари, специализанти и докторанти. Има отлична материална база за обучение на студенти и специализанти: стационар, съвременна диагностична апаратура, възможност за практически демонстрации на болни, библиотечен фонд.

В структурата на клиниката има 4 отделения: Отделение по белодробни болести, Отделение по хронични професионални интоксикации, Отделение по УНГ оболести и отоневрология и Отделение по нервни болести.

ЕКИП

Началник клиника:

Проф. д-р Таня Кунева, дм. – тел. 028528372.

Отделения

ОТДЕЛЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

В отделението по общи и професионални белодробни болести
се диагностицират и лекуват случаи със специфични /силикоза, азбестоза, токсични пневмофибрози / и неспецифични белодробни заболявания / бронхиална астма, хиперсензитивен бронхиолит, хроничен бронхит, ХОББ, бронхопневмонии, бронхиектатична болест, белодробни тумори и др. В отделението работят лекари със специалности по пулмология, вътрешни и професионални болести. Извършват се кожно-алергични проби – битови, хранителни, медикаментозни, професионални, бронхопровокационни тестове с професионални, битови алергени и медиатори; бронходилатативни тестове с бронходилататори; спирометрия с изследване на основните показатели на външното дишане и малките дихателни пътища. Обособен е сектор за интензивно лечение с непрекъснато кислородно подаване.

ЕКИП:

Началник отделение:

Д-р Веселка Джамбазова, специалист по пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести и професионални болести ( тел. 02/8524936; GSM 0884747416)

Лекари:

Гл.ас. д-р Шибой Кузмов
Д-р Александър Янев
Д-р Цв. Бакърджиева

ОТДЕЛЕНИЕ “ХРОНИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ” е с предмет на дейност диагностициране и лечение на хронични /професионални и битови/ отравяния с метали, органични разтворители, пестициди и газове. Отделението разполага с антидоти ( СаNa2 EDTA, Unithiol , Сuprenil) и провежда необходимата хелатираща терапия на лица с отравяния с тежки метали. Работи се съвместно с лаборатория за определяне на метали и метаболити на токсични вещества в биологични среди /кръв, урина /. Благодарение на висококвалифицираните си специалисти по клинична токсикология, професионални болести и трудова медицина се провежда и обучение на специализиращите ”трудова медицина”, ”професионални болести” и ”клинична токсикология”.

ЕКИП:

Проф. д-р Т. Кунева, дм
Гл. ас. д-р Диана Апостолова, дм

ПРОФ. Д-Р ТАНЯ КУНЕВА

НАЧАЛНИК КЛИНИКА

Д-Р ВЕСЕЛКА ДЖАМБАЗОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ