КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Медико-диагностичната лаборатория е създадена на 01.11.2000г. в съответствие с предмета на дейност и изискванията на Наредба №29 от 1999г на МЗ. От 2004г. със Заповед №30/10.03.2004г. на Изпълнителния директор, клиничната лаборатория бе обособена като самостоятелна медико-диагностична лаборатория към Диагностично-консултативния блок.

Като самостоятелна медицинска специалност клиничната лаборатория е научно-приложна дисциплина, която чрез количествени и качествени методи на изследване осигурява необходимата информация за ранна диагноза, контрол на динамиката на болестния процес и на ефекта на лечението, ефективна профилактика, както и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

Спектърът от изследвания се обогатява непрекъснато в синхрон с новите изисквания и тенденции в медицинската наука и изкуство. Лабораторията е сертифицирана от различни национални и международни системи за контрол на качеството. Това е една от първите лаборатории в страната, в които е внедрен лабораторно информационен софтуеър.

Освен медицинската дейност в Клинична лаборатория през 2016г. започна да се развива успешна научно-преподавателска дейност обързана с Медицински университет София, Медицински колеж Йорданка Филаретова – София, Югозападен Университет „Неофит Риски” – Благоевград.

ЦЕНОРАЗПИС НА ЛАБОРАТОРИЯТА

Д-Р ИРЕНА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

1. Д-р Ирена Иванова
Началник
Лекар, Клинична лаборатория

2. Д-р Ина Петкова
Лекар,
Клинична лаборатория

3. Д-р Мая Хрисчева
Лекар,
Трансфузионна хематология

4. Кристин Гилигян
Химик,
Клинична химия

5. Антонина Николова
Биолог,
Клинична химия

6. Невяна Христова
Ст. мед. лаборант

7. Надежда Цанкова – Гаджева
Мед. лаборант

8. Ралица Бонева
Мед. лаборант

9. Павлина Христова
Мед. лаборант

10. Васил Драгунин
Мед. лаборант

11. Соня Николчева
Мед. лаборант

12. Данка Нецова
Мед. лаборант

13. Лиляна Миланова
Мед. лаборант

14. Мира Атанасова
Мед. лаборант

15. Силвия Йоцова – Хаджиева
Мед. лаборант

16. Нонка Кривиралчева
Мед. лаборант

17. Недялка Сотирова
Регистратор

18. Калинка Данева
Санитар