КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

 Клинични пътеки2024г. Подробно…

 

Код

Клинични пътеки2019г.

Продължителност

1

017

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

2 дни

2

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

5 дни

3

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

6 дни

4

040.1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

4 дни

5

041.1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

3 дни

6

042.1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

7 дни

7

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната сис

6 дни

8

050

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

4 дни

051

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

9

051.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

5 дни

10

051.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение

2 дни

11

052

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при нас.за опер леч.2 дни

7 дни

12

053

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при нас.за опер леч.2 дни

7 дни

13

054

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

15 дни

14

056

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

5 дни

15

057

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

5 дни

16

059

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и моторния неврон (ЛАС)

3 дни

17

060

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

5 дни

18

061

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

3 дни

19

062

Диагностика и лечение на епилепсия и и епилептични пристъпи

3 дни

20

063

Лечение на епилептичен статус

3 дни

21

064.1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

3 дни

22

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

3 дни

23

068

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

3 дни

24

069

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

3 дни

25

070

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

4 дни

26

071

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

3 дни

27

072

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

3 дни

28

073

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

3 дни

29

074

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

3 дни

30

075

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

3 дни

31

076

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

3 дни

32

084

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

3 дни

33

085

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити

5 дни

34

086.1

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години

3 дни

35

087.1

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

4 дни

36

088.1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

3 дни

37

089.1

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

2 дни

38

090.1

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

2 дни

39

091

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

2 дни

40

106.1

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

2 дни

41

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

от 2 до 7 дни

42

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

48 часа

43

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой

4 дни

44

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2 дни

45

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент за лица над 18 г

2 дни

46

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомия, емболектомия, ампутации и симпатектомии) за лица над 18 години

2 дни

47

127

Консервативно лечение на съдова недостатъчност за лица над 18 години

5 дни

48

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията за лица над 18 години

2 дни

49

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

2 дни

50

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

2 дни

51

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

2 дни

52

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

3 дни

53

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

2 дни

54

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

при лапароск. 3 дни

5 дни

55

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

3 дни

56

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

5 дни

57

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

2 дни

58

179

Оперативни процедури върху апендикс

2 дни

59

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

3 дни

60

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

2 дни

61

182

Оперативни процедури при хернии

2 дни

62

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

2 дни

63

184

Конвенционална холецистектомия

2 дни

64

185

Лапароскопска холецистектомия

2 дни

65

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

4 дни

66

187

Оперативни процедури върху черен дроб

4 дни

67

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

4 дни

68

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям обем и сложност

4 дни

69

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

2 дни

70

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

5 дни

71

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

3 дни

72

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии  Tis 1-4 N 0-2 M0-1

2 дни

73

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

2 дни

74

195

Оперативно лечение при остър перитонит

5 дни

75

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

5 дни

76

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

2 дни

77

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани за лица над 18 години

5 дни

78

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

2 дни

79

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

2 дни

80

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

2 дни

81

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

7 дни

82

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

10 дни

206

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

83

206.1

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

3 дни

84

206.2

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии( невронавигация)

3 дни

85

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

3 дни

86

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

от 2,5 и 3 дни

87

209

Хирургично лечение при травма на главата

3 дни

88

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

2 дни

89

211

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

3 дни

90

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

3 дни

91

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

2 дни

92

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

3 дни

93

240

Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения

2 дни

94

241.1

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ

2 дни

95

241.2

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР

2 дни

96

242

Диагностика и лечение на левкемии

5 дни

97

243

Диагностика и лечение на лимфоми

3 дни

98

244

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

от 2-4 дни

99

247

Брахитерапия с ниски активности

2 дни

100

250.1

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия

101

250.2

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка

102

251.1

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури

103

251.2

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка

104

252.1

Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

105

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние

7дни

106

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система

10 дни

107

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система

10 дни

108

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

10 дни

109

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

10 дни

110

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

7дни

111

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система

7дни

112

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции

7дни

113

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

7дни

114

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура