ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rilski.com
Адрес на профила на купувача: www.rilski.com
Весела Динева – Началник отдел “Обществени поръчки” – Тел.: 02 9520879, E-mail: op@rilski.com, Факс: 02 9521532;

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРАВИЛА