Условия, на които трябва да отговарят кандидатите

Изисквания към изпълнителя:

1.Да притежава диплома за правоспособност на дипломиран експерт- счетоводител;

2.Да претежава удостоверение от ИДЕС в България за вписване в регистъра;

3.Да притежава опит за последните 3/три/години, до датата на представяне на офертата  свързана с изпълнение на услугата с предмет еднакъв или сходен с този на предмета на отправената покана.