Олигодендроглиоми и Астроцитоми

Олигодендроглиоми и Астроцитоми

Какво представляват олигодендроглиомите и астроцитомите ?

Тези тумори са относително редки, като обхващат около 15%-20% от всички първични мозъчни тумори – около 1 случай на 100 000 души годишно. Най-често засегнати са млади хора и хора на средна възраст. Олигодендроглиомите и астроцитомите са глиални (първични) тумори на мозъка с инфилтративен растеж (без ясна граница между тумор и здрав мозък) с различна степен на малигненост. Според класификацията на СЗО туморите на централната нервна система се класифицират в 4 степени, като 1-ва степен са доброкачествени, а 4-та степен са силно злокачествени. Олигодендроглиомите и астроцитомите най-често са 2-ра (глиоми с ниска степен на малигненост) или 3-та степен (малигнени/анапластични глиоми).

Какви са симптомите на олигодендроглиомите и астроцитомите?

Най-честите симптоми при този тип тумори са епилептичните пристъпи, които могат да бъдат твърде разнообразни – епизоди на краткотрайна обърканост със или без загуба на съзнание, нарушения на речта, потрепване на крайниците и дори разгърнати гърчове, обхващати цялото тяло, налагащи спешна хоспитализация. По-рядко може да има симптоми свързани с продължително изтръпване или слабост в крайниците, нарушения в зрението, речта, паметта и др.

Кк се диагностицират олигодендроглиомите и астроцитомите?

Въпреки че в клиничната практика при остро настъпили състояния, най-често се прави КАТ (скенер) на глава, той не е достатъчно информативен при този тип тумори. Затова „златен стандарт“ в диагностиката им е ядрено-магнитен резонанс на глава с контрастна материя, който показва големината на тумора, областите от мозъка, които са засегнати, дава ориентировъчна представа за степента на малигненост и за възможностите на хирургичното лечение.

Как се третират олигодендроглиомите и астроцитомите?

Хирургията заема централно място в лечението на глиалните тумори. Основната й задача е намаляване на туморния обем, пълно отстраняване на видимия тумор, където това е възможно и точно хистологично определяне на вида тумор. При нискостепенните глиални тумори това остава и единственият доказано ефективен метод на лечение, като след хирургичното отстраняване на тумора се провежда проследяване с магнитно-резонансно изследване на всеки няколко месеца. При туморите с по-висока степен на злокачественост се провежда и следоперативна лъчетерапия и химиотерапия. В отделни случаи, когато отстраняването на тумора не е възможно се извърша оперативна интервенция – туморна биопсия, която има за цел хистологично доказване на тумора за преценка на по-нататъшните възможности за лечение.

Какво правим в УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ за пациенти с олигоденгроглиоми и астроцитоми?

В Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ всяка година се извършват множество операции на глиални тумори. Изключително важно при тези хирургични интервенции е да се намери точния баланс между отстраняване на максимално голям обем от тумора без да настъпи следоперативно влошаване в състоянието. За целта при хирургичното лечение на глиалните тумори се прилагат множество доказано ефективни методи за намаляване на риска от усолжнения:

  1. Интраоперативна невронавигация – метод, който в реално време по време на операцията подпомага хирурга за прецизното определяне на границата между тумора и мозъка.

  2. Интраоперативен невромониторинг – метод, който позволява по време на операцията да се определи точното местоположение на функционално важни области от мозъка с цел тяхното съхранение.

  3. „Будна краниотомия“ – метод, при който по време на операцията пациентът е в пълно съзнание без да изпитва болка, което позволява да се определят функционално важни области, свързани с речта и чувствителността на тялото с цел тяхното съхранение.

С помощта на тези високотехнологични съвременни методи специалистите-неврохирурзи с дългогодишен опит осигуряват на пациентите висококачествено оперативно лечение на глиални тумори (олигодендроглиоми и астроцитоми), което не отстъпва по нищо на световните стандарти.