Мултиформен глиобластом

Мултиформен глиобластом

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА Мултиформеният глиобластом?

Това е първичен, злокачествен тумор на мозъка, от който се диагностицират 3-4 случая годишно, на 100 000 души население. Не се установяват полови различия по отношение на честотата, обичайната възраст за поставяне на диагнозата е около 55 г. Открива се и при деца, в 8% от случаите. Не са установени определени рискови фактори за развитие на заболяването, мн. рядко може да се намери фамилност.

Туморът може да се развие първично или вторично, на базата на предхождащ нискостепенен глиом. Прогресията му е бърза, като при липса на адекватно лечение може да предизвика смърт в рамките на 2-3 месеца. Средната продължителност на живота, при комплексна терапия достига 14-16 месеца.

СИМПТОМИ

Проявите на заболяването се определят предимно от локализацията на тумора. Характерни са т. нар. „общомозъчни“ и „огнищни“ симптоми, които се развиват в рамките на месец. Към първите спадат главоболието, епизодичното гадене и повръщане, отпадналост и нарушена концентрация. Огнищните прояви се определят от локализацията на тумора, съответно от нарушеното функциониране на засегнатата мозъчна област – слабост в крайниците, зрителни смущения, затруднения в говора и разбирането, епилептични пристъпи.

ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗА

Диагнозата на мултиформения глиобластом се поставя на базата на образни изследвания. Средство на избор е магнитно-резонансната томография (МРТ) с контрастно усилване. Често пъти се налага допълнително уточняване с програми за трактография и спектрален анализ.

ЛЕЧЕНИЕ

Хирургичното лечение цели облекчаване на състоянието на болния, хистологично потвърждаване на диагнозата, а при възможност и цялостно отстраняване на видимия тумор. Възможностите за радикално премахване на лезията зависят преди всичко от нейното разположение, като интраоперативният мониторинг позволява да се постигане значителен радикализъм дори и при локализация в близост до някои функционално важни зони на мозъка. Използването на контрастни вещества по време на хирургичната интервенция може да компенсира в известна степен липсата на ясна граница между тумора и нормалната тъкан.

ПРОГНОЗА

Оперативните резултати се определят преди всичко от локализацията на тумора, състоянието на пациента и опита на медицинския екип. Рисковете за смъртен изход са под 3 %, а за неврологично влошаване – до 10 %. Известни са редица прогностични фактори, които могат да бъдат използвани за индивидуална преценка на всеки един случай.

Дори при видимо цялостно отстраняване на тумора се налага провеждане на допълнително лечение, включващо радио- и/или химиотерапия. Въпреки този комплексен подход за лечение, рецидивите са неизменни. Едва 8 % от болните живеят повече от 3 години след поставяне на диагнозата.

Резултатите от приложението на имунотерапия при болни с мултиформен глиобластом изглеждат обнадеждаващи. Наблюденията за това са предимно върху пациенти с рецидив на заболяването, но в последните години се търси начин за интегриране на този подход и към първоначалното лечение.

Проследяването на болния се извършва като се осъществяват контролни МРТ-изследвания на глава с контрастна материя на всеки 3 месеца. В редки случаи, когато се установи рецидив на заболяването, може да се обсъжда възможност за повторно оперативно лечение.