МЕДУЛОБЛАСТОМИ

МЕДУЛОБЛАСТОМИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ МЕДУЛОБЛАСТОМИТЕ

Медулобластомът е злокачествен инфилтративен мозъчен тумор, който най-често произлиза от малкия мозък, чиито функции са свързани с координацията, равновесието и движението.

Медулобластомът е вид ембрионален тумор, който започва своето развитие във феталните (ембрионални) клетки на мозъка. Въпреки че медулобластомът не е доказано наследствен, някои синдроми, като Синдромът на Gorlinи Turcot се свързват с повишен риск от заболеваемост.

Туморът има склонност да се разпространява по ликворен път (пространството, изпълнено с гръбначно мозъчна течност, която предпазва мозъка и гръбначни мозък) към други части на централната нервна система. Изключително рядко е разпространението на тумора извън централната нервна система.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ НА МЕДУЛОБЛАСТОМИТЕ?

Симптомите на медулобластома могат да включват:

  • Главоболия
  • гадене и повръщане
  • умора, световъртеж, двойно виждане
  • увредена координация, нестабилна походка и др.

Симптомите най-вече са свързани с местоположението на тумора и компресията, която оказва към нормалната мозъчна тъкан.

Медулобластомът може да дебютира във всяка възраст, но най-често засяга малки деца. Въпреки че този тумор е сравнително рядък, представлява най-честият мозъчен тумор в детска възраст. Лечението на тези тумори се извършва от специалисти със съответния опит в лечението им.

КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРАТ МЕДУЛОБЛАСТОМИТЕ?

За диагнозата на медулобластомите са важни образните изследвания КТ и МРТ с контрастно усилване за определяне на границите на тумора и определяне на най-подходящ оперативен подход.

КАК СЕ ТРЕТИРАТ МЕДУЛОБЛАСТОМИТЕ?

Лечението на медулобластома обикновено започва с оперативно лечение, което е последвано от радиотерапия и/или химиотерапия. Възрастта, цялостното състояние на пациента, вида на тумора и неговото местоположение и други фактори определят терапевтичния план при всеки един пациент.

Поради местоположението на медулобластомите, те могат да доведат до състояние на обструкция на ликворните пътища, което да предизвика хидроцефалия.

Предоперативното лечение на  медулобластомите може да налага осъществяване на хирургична интервенция, която цели да се преодолее обструкцията и развитието на обструктивна хидроцефалия. Състоянието се характеризира със задържане на гръбначно-мозъчна течност във вентрикулната система. В тези случаи е възможно поставянето на вентрукуло-перитонеална клапна система, която да дренира гръбначно мозъчната течност, или да се осъществи ендоскопска интервенция (тривентрикулостомия) с цел отвеждането на гръбначно мозъчната течност през новосъздаден ликворен път.

Операция с цел премахване на медулобластома е интервенция, която се извършва от неврохирурга, който се стреми да запази нормалната мозъчна тъкан и да не доведе до функционални увреди при пациента. Цялостното премахване на туморната формация не винаги е възможно поради обхващането на тумора на критично важни структури на мозъка. Независимо от това всички пациенти трябва да преминат допълнително лечение след операцията, което може да се състои в химиотерапия, лъчелечение.

Лъчелението се осъществява след хистологична верификация на туморната формация, решение на онкологична комисия, която се състои от специалисти от различни сфери на медицината, като преценката се осъществява на база индивидуалността на случая на всеки пациент.

Химиотерапията в повечето случаи е интравенозна апликация на химиотерапевтици, които имат за цел да повлият на туморните клетки. Химиотерапията обикновено се провежда след осъществяването на оперативното лечение и след лъчелечението. В някои случаи може да се осъществи химиотерапия и по време на лъчелечението.