УМБАЛ “Св. Иван Рилски” събира оферти за избор на независим финансов одитор

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” събира оферти за избор на независим финансов одитор

На основание чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ и чл.37 от Закон за счетоводството/ЗС/, и във връзка с писмо изх. №20-00-649/27.09.2019г. на Министерство на здравеопазването, относно провеждане на процедура за  избор на независим регистриран финансов одитор, за проверка на ГФО на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД- София лечебното заведение събира оферти  за  избор на независим  финансов одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2019г. в съответствие на Търговския закон, Националното счетоводно законодателство и Международните одиторски стандарти.

Срок за приемане на офертите: Офертите на участниците да се приемат в деловодството на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД в срок до 16.00 ч. на 22.10.2019г.  включително.

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ

ЦЯЛАТА ОБЯВА

За повече информация –Мариана Бранкова- главен четоводите на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД- София, тел 02/952 65 68 и e-mail: mbrankova@rilski.com