Конкурс за специализант по професионални заболявания

Конкурс за специализант по професионални заболявания

21.01.2020, София

Университетска Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” ЕАД, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, гр. На основание чл. 90, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 23/16.01.2020 г., Изпълнителния директор обявява конкурс за следната длъжност:

Конкурс за заемане на длъжността  „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”, както следва:

 1. Длъжността се обявява за заемане по трудово правоотношение съгласно Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ;
 2. Наименование на предприятието: Университетска Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД, Клиника по Професионални заболявания
 3. Място на работа: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15;
 4. Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалност Професионални заболявания по реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ. Обучението се осъществява, чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като той носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.
 5. Изисквания за длъжността:
 • Висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 1. Начин за провеждане на конкурса: С допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване и обсъждане на писменото мотивиране на желанието за специализиране по Професионални заболявания
 2. Членовете на конкурсната комисия с право на глас оценяват кандидатите по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметично число от оценките на всички членове на комисията с право на глас.
 3. Необходими документи за участие:
 • Заявление;
 • Автобиография;
 • Диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 • Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация;
 • Мотивационно писмо
 1. Място за подаване на документите: УМБАЛ ” Св. Иван Рилски” – ЕАД – гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, стая 24 – отдел „Деловодство”, всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа,  тел. 02/852-69-63.
 2. Срок за подаване на документите: 1 /един/ месец от датата на публикуване на обявата.
 3. Характеристика на конкурсната длъжност: може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане срока за подаването им.
 4. Трудов договор се сключва с кандидата, който е класиран на първо място.
 5. Срок на трудовия договор: срочен трудов договор – до изпълнение на учебната програма и индивидуалния учебен план по придобиване на посочената специалност, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба №1/22.01.2015 г.

 

До конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в настоящата заповед, съгласно чл. 93 от Кодекса на труда.

 

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

Д-Р АНТОН ПЕТКОВ