Заповед служители – мерки срещу COVID-19

Заповед служители – мерки срещу COVID-19

З А П О В Е Д

№ 115/13.03.2020 г.

 

На основание чл.69, ал.2, т.1 от Закона за лечебните заведения, чл.26, ал.3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД и с оглед предотвратяване на вътреболничните инфекции

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. При съмнение за заразяване с инфекциозно заболяване всички служители на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД задължително уведомяват по телефона преките си ръководители и предприемат действия по изясняване на заболяването. До изясняване на последното служителите не се явяват на работното си място.
 2. Движението на служителите в лечебното заведение да се сведе до минимум, с изключение на случаите, свързани с изпълнение на служебните ангажименти.
 3. При случаи на пътувания в държави/градове с епидемиологична обстановка, служителите да спазват изискванията за поставяне под карантина от минимум 14 дни.
 4. Персоналът, работещ в лабораториите на лечебното заведение, стриктно да спазва следните изисквания:
 • спазване на правилата за поставяне, носене и сваляне на личните предпазни средства;
 • да поддържа работното си място според изискванията за дезинфекция – до 3-4 пъти на работна смяна;
 • При обслужване на амбулаторни пациенти да се спазва строг режим на работа с избягване на струпване на повече от 3 човека в Регистратурата, в това число и регистратора на лабораторията;
 • Да се проветряват всички работни помещения често и редовно, в това число и коридорните помещения, където обичайно има струпване на хора;
 • При обслужване на стационарни пациенти кръв да се взема на място при леглото на болния, като във всички болнични структури, биологичният материал да се взема от медицинския персонал на клиниката/отделението и да се доставя в съответната лаборатория от служебно лице.
 • Да се спазват правилата за правилно вземане на биологичен материал – вид епруветки, условия и време за транспорт.
 • Лабораторните структури да осигурят необходимият брой епруветки, игли и др. за съответните клиники и отделения.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началниците на Клиники/Отделения/Лаборатории и на Главна медицинска сестра в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД.

Настоящата заповед да бъде връчена за сведение и изпълнение на всички ръководители на структурни звена в лечебното заведение и да бъде поставена на видно място на територията на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД:

Д-Р АНТОН ПЕТКОВ