Д-Р ЙОРДАН ПАЛАШЕВ

Д-Р ЙОРДАН ПАЛАШЕВ
НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА -

УМБАЛ”Св.Иван Рилски”, гр. София
Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчелечение

Медицински Факултет

Медицински Университет – София

служебен адрес и телефон:

гр.София п.к.1431, УМБАЛ”Св.Иван Рилски”
бул.”Акад.Иван Гешов”№15
Отделение Нуклеарна медицина
сл.тел:+ 359 2 851 08 19
E-mail yordan_palashev@abv.bg

Формиране: Образование и научни степени
 1993 г. н.с.I.ст
 1989 г. н.с.II.ст.
 1987 г. специалност „Медицинска радиология”
 1986 г Конкурс за нсIII ст към Централна изотопна лаборатория АСК 1
 1983г.завършено висше образование- медицина, МА, гр.София
 1973 г .завършено средно образование-гимназия София
Следдипломна квалификация
 специализация вУниверситетска болница ”Heinrich Heine” клиника по нуклеарна медицина и терапия, Дюселдорф, Германия
 специализация по нуклеарна медицина /Р Е Т / в Университетска болница Юлих ,Германия
 професионална квалификация за правоспособност за самостоятелна работа с източници на йонизиращи лъчения-ниво4
 курс по Радиационна защита в нуклеарната медицина
 курс по Новости в диагностичните методи и стандарти в Европейската общност
 курс по ехография на повърхностни структури Катедра по ендокринология Александровска болница
 ежегодни квалификационни курсове по Нуклеарна медицина / Training programs/ към EАNM с придобити сертификати

Професионален опит

 от 2000г до момента Началник отделение нуклеарна медицина Университетска болница „Св .Иван Рилски” ЕАД
 1993г.н.с.I.ст към изотопна лаборатория в УБ”Св.Иван Рилски”, гр.София
 1989г.н.с.II.ст към изотопна лаборатория в Болница по професионални заболявания, гр.София
 1987г.н.с.III.ст към изотопна лаборатория в Болница по професионални заболявания, гр.София
 1986г. спечелен конкурс за н.с.IIIст към Централна изотопна лаборатория, гр.София, Александровска
 1983г.ординатор в радиоизотопна лаборатория ,ОРБ-Габрово
 1983г назначен, като ординатор-терапевт Бърза помощ, гр.Габрово / по разпределение /

Научна дейност / основни направления /

o Приложения в клиничната практика на нуклеарно-медицинските методи за диагностика и проследяване заболяванията на дихателната, ендокринната система и опорно-двигателния апарат .
o Приложения в клиничната практика на нуклеарно-медицински методи в детската възраст.
o Нуклеарно-медицински методи в терапията на метастази в скелета.
o Разработване на нови радиофармацевтици в диагностиката на белодробните заболявания
o Въвеждане на нуклеарно-медицински методи при екстракорпорална литотрипсия на бъбреците, трансплантиран бъбрек, диагностика на рефлуксната нефропатия, динамично проследяване на белодробната перфузия.
 Общо участия в 10 международни и 6 български конгреса, 6 конференции и симпозиуми в България и чужбина от които 12 публикувани резюмета, 5 постера , 4 участия в пленарни доклади, 8 участия без научни съобщения
 участия 2 монографии
 „Белодробен тромбоемболизъм диагноза или профилактика”-под редакцията на доц.Зл.Янкова, 2000г.
1(една) самостоятелна глава-първи автор
 „ Основи на нуклеарна медицина” под редакцията на проф. И.Костадинова-2006г.
1 (една) самостоятелна глава-първи автор
 общо 16 печатни публикации пълен текст в български научни списания –Рентгенология и Радиология, Педиатрия, Двигателни нарушения,Български медицински журнал
 2 участия в конкурси финансирани от Ректората на МУ / Грант / за научни изследвания
 4 рационализации Рац.Рег.№335 1988г. ТИС-БМА,ИНРА-Рег.№86279/1988, Рац.Рег.№18/1989 ТИС-БМА, Рац.Рег.№ 82/1990г.ТИС-БМА, Рац.Рег.№ 87/1991г.ТИС-БМА

Учебно-преподавателска дейност

 практични упражнения и семинари със студенти по медицина
 лекции в основния курс на СДК по нуклеарна медицина
 специализирани курсове за медицински сестри и лаборанти
 курсове по програма

Други данни

 членство в БАР /Българска асоциация по Радиология /
 членство в EANM / европейска асоциация по нуклеарна медицина /

Езици:

 английски / писмено и говоримо /
 руски / писмено и говоримо /