СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”

В изпълнение на Заповед № 237/08.12.2016 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД относно изпълнението на чл. 17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на Министерството на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, до събеседване с комисията, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор се допускат изброените кандидати както следва, съгласно Протокол от 09.12.2016 г. на Комисията по подбор по документи и допускане до събеседване на кантидатите:

ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”

Събеседването ще се проведе на 13.12.2016 г. от 09.00 ч. в залата на 2ри етаж на Отделението по образна диагностика.

Допуснати до събеседване кандидати:

  • Д-р Александър Славчев Сираков – депозирани документи с вх. № 5661/02.12.2016 г.
  • Д-р Стефан Тодоров Боговски - депозирани документи с вх. № 5662/02.12.2016 г.
  • Д-р Димитър Атанасов Ташев - депозирани документи с вх. № 5789/09.12.2016 г.

Събеседването с кандидатите ще се проведе по възходящ ред на получения при подаване на документите входящ номер.

Резултатите от събеседването ще се съобщят на участвалите лица в деня на провеждането на събеседването.