Заповед за тестване на екипа на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” за COVID-19

Заповед за тестване на екипа на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” за COVID-19

З А П О В Е Д

№……………../……………….2020 г.

На основание чл.69, ал.2, т.1 от Закона за лечебните заведения, чл.26, ал.3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на РБ извънредно положение за страната

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Персоналът на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД (болничен и административен)  се изследва в структура по Клинична лаборатория на лечебното заведение за определяне на Коронавирус 2019-nCoV IgG/IgM при стриктно спазване на епидемиологичните мерки, установени за страната и предварително уговорени ден и час с началника на лабораторият

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началниците на Клиники/Отделения/Лаборатории и на Главна медицинска сестра в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД.

Настоящата заповед да бъде връчена за сведение и изпълнение на всички ръководители на структури в лечебното заведение и на Главната медицинска сестра.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД:

Д-Р АНТОН ПЕТКОВ