Писмо от УМБАЛ “Св. Иван Рилски” до министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19

Писмо от УМБАЛ “Св. Иван Рилски” до министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПЛ. „СВ. НЕДЕЛЯ“ 5

ГР. СОФИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка със световната пандемия от коронавирусна инфекция и обявеното извънредно положение в страната, вземайки предвид обективната ситуация в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Ви информирам следното:

В лечебното заведение, както знаете, функционират Отделение по Медицинска онкология, Отделение по Клинична хематология, Отделение по Диализно лечение, Отделение по Лъчелечение, както и водещите в страната Клиника по Ревматология, провеждаща лечение на имунокомпрометирани пациенти и Клиника по Неврохирургия, която обслужва пациенти от цяла България и при които около 90% се касае за онкологични заболявания на главен и гръбначен мозък, в т.ч. и деца.

В условията на обявеното извънредно положение в страната, от началото на настоящия месец в болницата се обслужват изключително преимуществено спешни пациенти, в това число и тези, при които лечението не би могло да бъде прекъсното и за които сме предприели всички възможни мерки за ограничаване на възможността от инфектиране с вируса във връзка със състоянието им на понижен имунитет.

Във връзка с определяне на структурите, които ще бъдат включени в заповедта на министъра на здравеопазването за оказване на болнична медицинска помощ за лечение на болни от коронавирусна инфекция, Ви информирам, че сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД не разполага с възможност за отделен вход, възможност за изолация и разделяне на потоците на гореописаните пациенти с понижен имунитет и пациенти с предполагаема и доказана коронавирусна инфекция. В болницата липсват структури по инфекциозни болести и вътрешни болести.

Преди повече от година УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД предприе мерки за разширяване на наличния сграден фонд за нуждите на лечебното заведение чрез Министерство на здравеопазването за предоставяне на сградата на МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, която е в непосредствена близост до нашата болница и не се използва по предназначение. За съжаление, след проведените неколкократни разговори и преписки по този въпрос с Министерство на здравеопазването и МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, ни се предложи, да ни бъдат предоставени няколко помещения, находящи се в сутерена (мазето) на болницата, и то под наем.

Въпреки тези обстоятелства, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД желае да се включи като специализирано лечебно заведение с национално значение в борбата с коронавирусната инфекция в Р България, като отправяме следното предложение:

  1. Да ни бъде спешно прехвърлена собствеността на неизползваната сграда на МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, находяща се на адрес: бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17 от Министерство на здравеопазването, което се явява принципал на двете лечебни заведения, с оглед използването й от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД и за разкриване на отделение за лечение на пациенти, съгласно изискванията на медицинския стандарт по инфекциозни болести, вкл. за пациенти с COVID-19.
  2. 2. В болницата е създадена и функционира лаборатория, която извършва ПСР-диагностика на болни с хепатит В и хепатит С. При предоставяне на подходящи за апаратурата китове, лабораторията може да извършва и ПСР на COVID-19. Лабораторията разполага с апаратура и персонал, за който са необходими защитни средства и следва да бъде включена към Националните референтни лаборатории на Р България.

Уважаеми г-н Министър,

Надявам се на експедитивност в тези трудни за страната ни времена за спешно решаване на направените от нас предложения.

  

С уважение,

Д-Р АНТОН ПЕТКОВ

Изпълнителен директор

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД

Оригиналното писмо можете да изтеглите от ТУК

По повод на създалата се ситуация и необходимостта всички болници да се включат в борбата с COVID-19 ръководството изпрати и официално писмо до директора на РЗИ-София, Д-р Данчо Пенчев, което можете да изтеглите от ТУК