Заповед – Условия за планов прием на пациенти в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

Заповед – Условия за планов прием на пациенти в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

З А П О В Е Д

№……………../……………….2020 г.

 

На основание чл.69, ал.2, т.1 от Закона за лечебните заведения, чл.26, ал.3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на РБ извънредно положение за страната

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Планово постъпващите за консервативно лечение пациенти в болничните структури на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД (с изключение на пациентите на Клиниката по клинична хематология и Отделението по диализно лечение, поради спецификата на техните заболявания) задължително представят предварително изпълнен в лаборатория пакет от биохимични изследвания, съгласно Приложение № 1 към заповедта, предварително изпълнено в лаборатория изследване за COVID-19, както и извършено образнo изследванe (рентгенография на бял дроб).
  2. При постъпване на пациенти в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД в спешно състояние, както и на планово постъпващите пациенти в Клиниката по клинична хематология, се изготвя „Поръчка за бърз тест за 2019-nCoV IgG/IgM“ (по образец – Приложение№ 2), неразделна част от настоящата заповед, чиито реквизити стриктно се попълват от  съответния приемащ лекар.
  3. Приемащият лекар информира служител от Клинична лаборатория за необходимостта от извършване на изследване за коронавирусна инфекция, след което попълнената Поръчка се предоставя в „Спешна лаборатория за остри респираторни инфекции“, находяща се на партера на лечебното заведение, кабинет № 16, където се осъществява и пробовземането.
  4. До излизане на резултата от лабораторното изследване, пациентът и неговите придружители изчакват в кабинет № 15. Лабораторният лекар, извършил изследването веднага информира приемащия лекар за резултата от изследването. При положителен резултат, приемащият лекар незабавно информира комисията по вътреболнични инфекции, създадена със Заповед № 109/11.03.2020 г., която от своя страна в спешен порядък уведомява СРЗИ.
  5. При решение за хоспитализация, приемащият лекар изготвя Поръчката по т. 2 в два екземпляра – първият екземпляр остава в спешната лаборатория за остри респираторни инфекции, а вторият екземпляр се прилага към История на заболяването на пациента и е неразделна част от нея.
  6. По изрично заявено писмено желание до Изпълнителния директор, болнично структурно звено може самостоятелно да извършва изследвания за коронавирусна инфекция на своите пациенти преди постъпването им за лечение в същото, при осигуряване на медицинско лице за пробовземането и помещение за изолация на съответния пациент до излизане на резултата от изследването. В тези случаи Поръчката по т. 2 се изготвя в един екземпляр и се прилага към История на заболяването на пациента, като става неразделна част от нея.
  7. Всички болнични структури със стационар да определят болнични стаи за изолация на вече хоспитализирани пациенти, при които има съмнение за коронавирусна инфекция. При пациенти с остра респираторна инфекция (ОРИ), респираторен дистрес, хипоксемия или шок се осигурява незабавна кислородна терапия.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Примерна бланка за поръчка на бърз тест за COVID-19 /Изтегли бланката/

Биохимично мониториране на пациенти с COVID-19 /Изтегли приложението/

 

Настоящата заповед отменя изцяло заповед № 139/27.03.2020 г. и влиза в сила от датата на издаването й.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началниците на Клиники/Отделения/Лаборатории и Главна медицинска сестра в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД.

 

Настоящата заповед да бъде връчена за сведение и изпълнение на всички ръководители на болнични структури в лечебното заведение и на Главната медицинска сестра.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

                   УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД:

                   Д-Р АНТОН ПЕТКОВ