Нови мерки срещу COVID-19 в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

Нови мерки срещу COVID-19 в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

З А П О В Е Д

23.10.2020 г.

На основание чл.69, ал.2, т.1 от Закона за лечебните заведения, чл.26, ал.3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната

Н А Р Е Ж Д А М: 

 1. Да се засили контрола от страна на служителите от звено „Охрана и транспорт“ по отношение пропускането на външни лица на територията на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Достъпът на външни лица до болничните структури – клиники и отделения, както и свободното движение на същите по етажите на лечебното заведение, е забранен, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 1. Служителите от звено „Охрана и транспорт“ стриктно следят за спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят медицински услуги и които не са от едно семейство/домакинство, както и осъществяват контрол на входа на болницата по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице.
 2. Забранявам достъпа на служители до работните помещения с прояви на остри респираторни болести.
 3. Да се извърши инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете.
 1. На всички пациенти преди хоспитализация се извършва бърз тест за COVID-19, като в случай, че същият е положителен, се назначава PCR тест за доказване/отхвърляне на инфекцията. Тестовете са за сметка на съответното структурно звено, назначило изследванията.
 2. Своевременно да се заявяват и осигуряват лични предпазни средства (маски от вида N95, ръкавици, очила) за всички служители на лечебното заведение.
 3. Във всички структури и общи части на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД четири пъти в денонощието да се извършва текуща дезинфекция на повърхности и подове.
 4. Във всички помещения на клиники/отделения/лаборатории да се извършва дезинфекция с бактерицидни лампи.
 5. Ръководителите на болнични структури организират и обезпечават с персонал дейността на съответното звено по своя преценка, без това да се отразява на индивидуалните възнаграждения на служителите от структурата.
 6. Целият персонал на болницата на всеки 15 дни се изследва за COVID-19 с бърз тест по предварително изготвен график.
 7. Обособявам COVID – зона с 5 легла на територията на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, сутерен, за лечение на пациенти с установен положителен резултат за COVID-19 с неусложнено състояние.  Медицинските грижи за тези болни се осигуряват от Отделение по пневмология и фтизиатрия, като обслужващият персонал ще бъде разширен с допълнителен брой лекари със специалност „Вътрешни болести“ и лекари без специалност, специалисти по здравни грижи и санитари. Предписанието на СРЗИ за задължителна изолация на тези пациенти (Приложение към настоящата заповед) е неразделна част от История на заболяването. Пациенти с доказана инфекция и нуждаещи се от интензивно лечение се изолират в COVID  – зоната до превеждането им до лечебни заведения със структури за интензивно лечение на пациенти с COVID-19. Медицинските грижи за тези болни се осигуряват от ОАИЛ на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началниците на структури  в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, Ръководител звено „Охрана и транспорт“, Главна медицинска сестра и Инспектора по обществено здраве.

Настоящата заповед да бъде връчена за сведение и изпълнение на всички ръководители на структури в лечебното заведение, на Главната медицинска сестра, на Инспектора по обществено здраве, на Ръководител звено „Охрана и транспорт“ и на Председателя на комисията по вътреболнични инфекции.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД

Д-Р АНТОН ПЕТКОВ