УМБАЛ “Св. Иван Рилски” събира оферти за избор на независим финансов одитор

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” събира оферти за избор на независим финансов одитор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ и чл.37 от Закон за счетоводството/ЗС/, относно провеждане на процедура за  избор на независим регистриран финансов одитор, за проверга на ГФО на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД- София

Лечебното заведение събира оферти  за  избор на независим  финансов одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2020г. в съответствие на Търговския закон, Националното счетоводно законодателство и Международните одиторски стандарти. В хода на проверката да се установи спазването на Закона за  счетоводството.

Условията за участие в обявената процедура са утвърдени със Заповед № № 412./0611.2020 г., приложение към настоящото съобщение.

За повече информация –Мариана Бранкова- главен четоводите на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД- София, тел 02/952 65 68 и e-mail: mbrankova@rilski.com