Заповед за избор на независим финансов одитор

Заповед за избор на независим финансов одитор

З А П О В Е Д

№ 495/29.12.2020 г.

На основание чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/, писмо изх. №33-16-69/23.12.2020г. на Министерство на здравеопазването и чл.37 от Закон за счетоводството/ЗС/, относно провеждане на процедура за избор на независим регистриран финансов одитор, за проверга на ГФО на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД- София

                                                            Н А Р Е Ж Д А М:

Да се открие процедура за избор на независим  финансов одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на лечебното заведение, при следните условия:

I.Обект на поръчката: Услуга. Относно реда за възлагане и сключване на процедура е приложима нормата на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП. Предвид изложеното избор на регистриран одитор ще се проведе чрез покана до определени лица. Прогнозна стойност на поръчката 9 000 /девет хиляди лева/ без ДДС.

II.   Предмет на поръчката: Избор на регистриран независим финансов одитор за     извършване на независим финансов одите на годишен финансов отчет на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД за 2020г.

III.Кратко описание: Проверката и заверката на годишния финансов отчет на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД за 2020г. в съответствие на Търговския закон, Националното счетоводно законодателство и Международните одиторски стандарти. В хода на проверката да се установи спазването на Закона за  счетоводството и счетоводните стандарти.

IV.Изисквания към изпълнителя:

1.Да притежава диплома за правоспособност на дипломиран експерт- счетоводител;

2.Да претежава удостоверение от ИДЕС в България за вписване в регистъра;

3.Да притежава опит за последните 3/три/години, до датата на представяне на офертата  свързана с изпълнение на услугата с предмет еднакъв или сходен с този на предмета на отправената покана.

Кандидатите следва да представят и следните документи като доказателство за възможността да изпълни поръчката:

  1. Списък на основните договори за поръчка с предмет „Независим финансов одит“, изпълнени през последните 3/три/ годни в здравеопазването;
  2. Документ, удостоверяващ образование и професионална кфалификация на кандидата;
  3. Кратка биографична спрафка;
  4. Предложение за изпълнение на поръчката- работна програма, срок за заверка, брой работни часове за текущи консултации и срок на валидност на предложението.
  5. Декларация за отсъствие на обстоятелство по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП;
  6. Ценово предложение поставено в отделен запечатен плик;

Офертата да се представи в запечатен плик. Върху плика участникът записва/участие в процедура с предмет : Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов  одит на годишния финансов отчет на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД за 2020г.

V.Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

VI.Офертите на участниците да се приемат в деловодството на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“  ЕАД в срок до 16.00 ч. на 05.01.2021г.  включително.

VII. Оценката на офертите и класиране на участниците да бъде извършено от комисия, определена от Изпълнителния директор на  УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД,  след изтичане на срока за подаване на оферти, по критерия за възлагане „ Най-ниска цена“.

VIII.Контрола по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица.

                                        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:П
                                                        Д-Р АНТОН ПЕТКОВ