УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” СЪБИРА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТОР

УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” СЪБИРА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТОР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, писмо изх. №33-16-69/23.12.2020г. на Министерство на здравеопазването и чл.37 от Закон за счетоводството /ЗС/, относно провеждане на процедура за избор на независим регистриран финансов одитор, за проверка на ГФО на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски” ЕАД- София, лечебното заведение събира оферти  за  избор на независим  финансов одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2021г. в съответствие на Търговския закон, Националното счетоводно законодателство и Международните одиторски стандарти. В хода на проверката да се установи спазването на Закона за  счетоводството.

Условията за участие в обявената процедура са утвърдени със Заповед № 336/12.10.2021г. на изпълнителния директор на болницата. ЗАПОВЕДТА можете да изтеглите от ТУК.

За повече информация –Мариана Бранкова- главен четоводите на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски” ЕАД- София, тел 02/952 65 68 и email: mbrankova@rilski.com