УМБАЛ “СВ. ИВАН РИЛСКИ СЪБИРА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТОР

УМБАЛ “СВ. ИВАН РИЛСКИ СЪБИРА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТОР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, писмо изх. №20-00798/13.10.2022г. на Министерство на здравеопазването и чл.37 от Закон за счетоводството /ЗС/, относно провеждане на процедура за избор на независим регистриран финансов одитор, за проверка на ГФО на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски” ЕАД- София, лечебното заведение събира оферти  за  избор на независим  финансов одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2022г. в съответствие на Търговския закон, Националното счетоводно законодателство и Международните одиторски стандарти. В хода на проверката да се установи спазването на Закона за  счетоводството.

Условията за участие в обявената процедура са утвърдени със Заповед №335/20.10.2022г. на изпълнителния директор на болницата. ЗАПОВЕДТА можете да изтеглите от ТУК.За повече информация –Магдалина Маркова – главен счетоводител на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски” ЕАД- София, тел 02/952 65 68