UMBAL

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД е лидер във високотехнологичната медицинска диагностика и практика. Това, което ни отличава от останалите болници, е комбинацията от отлично подготвени специалисти, много от които пионери в своята област, наличието на последно поколение медицинско оборудване, което ни позволява да извършваме медицински дейности с изключителна сложност, и много добри условия за пациентите, които биват настанявани в стаи с по 1, 2, 3 легла, всяка от които със самостоятелен санитарен възел.

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД е една от най-големите в страната и е първоприемник на първото клинично неврохирургично лечебно заведение в България, основанoто през 1952г. Всяка година в нея се провеждат над 2000 оперативни интервенции с голяма, много голяма и изключителна сложност във всички области на съвременната неврохирургия.

Клиника по ревматология, която се намира на територията на УМБАЛ „Св. ИванРилски“ ЕАД, е най- голямата в България. Разполага със стационар от 75 легла. В нея се обучават ревматолози от цялата страна и чужбина. Тя е създадена през далечната 1976 г. на територията на бившата Клиника по фитотерапия на ул. „Урвич 13”, където се намира и до днес.

Клиниката по гастроентерология е едно от малкото места в страната, където може да се направи пълна диагностична оценка на пациенти с хроничен вирусен хепатит B, C и D, както и на такива с порфирия. Освен в рамките на нашата страна, клиниката осъществява и директна консултативна дейност с водещи специалисти от Hopital Cochen, Hopital Beaujon, Hopital St Antoane-Париж и Inselspital- Берн.

В Клиниката по хематология и онкология се извършва диагностично-лечебна, научна и изследователска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната хематология и медицинска онкология. Диагностиката и лечението на хематологичните и онкологични заболявания се поема от НЗОК. Пациентите на клиниката имат достъп до най-новите клинични проучвания, което е ценно допълнение към тяхното лечение.

Отделението по лъчелечение с център по радиохирургия разполага с най-ново поколение линеен ускорител True Вeam STX със специални приспособления за мозъчна и телесна радиохирургия, като алтернатива на хирургично лечение. Това ни дава възможност за прилагане на най-съвременния подход в онкологията – органосъхраняващата стратегия. Става въпрос за комбиниране на лъчева терапия с химиотерапия, предоперативно или самостоятелно, за запазване на органа, в който туморът се е развил. Прилага се при туморите на главата и шията, кагато става въпрос за трудно достъпни и дълбоко в мозъка разположени туморни лезии, при рак на ларинкса за запазване на гласа и избягване на изкуствен отвор в трахеята, при рак на чревния тракт, като лечебен подход за съхраняване на нормалните физиологични функции, при рак на простатата за избягване на нейното отстраняване.

Отделението по анестезиология и интензивно отделение е изцяло обновено през 2017г. То осигурява 24- часова висококачествена специализирана консултативна и диагностично- лечебна дейност. Оборудвано е по всички световни стандарти с модерна апаратура за анестезия, изкуствена белодробна вентилация, обезболяване и мониториране на жизнени функции.

Отделението по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ разполага с Апаратът DISCOVERY NM/CT 670, който е е представител на най-новото поколение хибридни апарати, комбиниращи нуклеарномедицински изследвания с компютъртомографски образи. Въвеждането на най-новите технологии дава възможности за намаляване на времето за скениране и аплицираната активност до 50% и по този начин намаляване на лъчевото натоварване, без компромис в качеството на образа.

Отделението по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е единственото специализирано за неврорентгенология отделение в
България. В него за първи път в България са въведени: МР спектроскопията – построяване на метаболитна карта на мозъка; Функционален магнитен резонанс – методика, позволяваща изследване на функционалните зони на мозъка; Трактография – метод позволяващ детайлното изобразяване на мозъчните пътища; използването на 3D секвенциите при диагностика и проследяване на множествената склероза.

Базата на лечебното заведение е изцяло обновена и осъвременена. Разкритите 395 легла са разположени в болнични стаи с по 1, 2 и 3 легла, като за всяка стая е обособен самостоятелен санитарен възел. На болничните легла е инсталирана уникална енергоефективна компютърна информационно-комуникационна система Smart module , предоставяща възможност за връзка с информационната система на болницата и повишаваща комфорта на пациентите чрез персонален достъп до кабелна телевизия, интернет, филми по избор, скайп, телефон, закупуване на вестник или списание от леглото.

Болницата е предпочитано място от пациенти от цялата страна. Тук работят 175 лекари, от които 14 професори, 12 доценти и 37 асистенти. 85% от лекарите са с призната специалност, 45% от тях имат и втора специалност, а 5% са с 3 специалности.
Броят на медицинските специалисти е 224, от които 171 специалисти по здравни грижи, 24 мед. лаборанти, 14 рентгенови лаборанти и 7 рехабилитатори. Извън лечебната дейност, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД си е поставила за цел чрез провежданата учебна, научна и научно приложна дейност в областта на медицината да допринесе българското медицинско образование, медицинската наука и практика да достигнат равнище, съответстващо и равнопоставено на европейските стандарти и норми.

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД е единствената българска болница, отличена с 2 международни награди за качество – International Europe Award For Quality – New Millennium Award на Trade Leaders’ Club и Editorial Ofice за 2011 г. и „International Diamond Prize for Excellence in Quality” на Европейското общество за изследване на качеството – ESQR за 2012 г.

В лечебното заведение е разработена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 от 2009 година.
Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на болницата, издадено от МЗ, определя трето(най-високо) ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти по Гастроентерология, Неврохирургия, Ревматология, Анестезиология и интензивно лечение, Нефрология, Диализно лечение, Професионални болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Клинична лаборатория, Клинична имунология.

Лечебното заведение е с акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност и за
практическо обучение на студенти, Отлична за срок от пет години, съгласно заповед.
на Министъра на здравеопазването.